کنترل روشنایی

سیستم کنترل روشنایی، یک شبکهٔ هوشمند مبتنی براساس راه حل‌های کنترل روشنایی که شامل ارتباط بین ورودی و خروجی سیستم‌های مختلف مربوط به کنترل روشنایی، با استفاده از یک یا

Share
برنامه ریزی سناریو

پس از پیدایش سیستم خانه هوشمند و نحوه برقراری ارتباط از طریق صدور فرمان برای عملکرد تک تک تجهیزات، این نیاز احساس شد که مجموعه ای از دستورات به صورت

Share