برنامه ریزی سناریو

پس از پیدایش سیستم خانه هوشمند و نحوه برقراری ارتباط از طریق صدور فرمان برای عملکرد تک تک تجهیزات، این نیاز احساس شد که مجموعه ای از دستورات به صورت

Share